Gayrimenkul Satış

Planlama & Danışmanlık

Planlama alanına giren tüm ölçek ve nitelikteki planlama çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları, tüm belediyeler ile gerçek ve tüzel kişilere planlama, tasarım, proje ve danışmanlık konularında hizmet verilmektedir.


İmarsız bir arsanın imarlı hale gelmesi, hâlihazır harita üretimi, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporunun hazırlanması ve imar planlarının onaylatılması sonrası imarlı arsa haline gelen taşınmazların mimarlık ve mühendislik projelerinin hazırlanması, gelecekte değerlendirilmesi düşünülen  imarlı-imarsız alanların imar durumu hakkında bilgi  ve danışmanlık verilmesi, yeni bir yatırım için mülkiyet ve piyasa araştırması,  yapılması düşünülen kıyı, enerji, turizm vb. yatırımları için fizibilite sürecinde gerekli tüm analiz ve raporların hazırlanması gibi alanlarda çalışmalar sürdürülmektedir.
Genel Planlar: Çevre Düzeni Planı, Nazım ve Uygulama İmar Planı, Bölgesel Gelişim Planları, Uzun Devreli Gelişim Planı, İlave İmar Planı, Revizyon İmar Planı ve İmar Planı Değişikliğini kapsamaktadır.

Özel Amaçlı Planlar: Kıyı Yapıları İmar Planları, Koruma Amaçlı İmar Planları, Turizm Bölgesi Planları, Özel Çevre Koruma Bölgesi Planı, Toplu Konut Planları, Sanayi Alanı Planları, Resmi Kurum Alanı Planları, Askeri Alan Planları, Ulaşım Planları ve Kentsel Tasarım Projelerini kapsamaktadır.

İmar ve Yatırım Danışmanlık Hizmetleri: İmar, Kentsel Dönüşüm, Proje ve Yatırım Danışmanlığı, İmar Durumu Tespiti, Arazi Geliştirme, Mülkiyet Araştırması, Kıyı Yatırımlarına Yönelik Teknik Danışmanlık Hizmetleri ve Güneş Enerjisi -Rüzgâr Enerjisi - Hidroelektrik Santralleri Proje ve Yatırım Yönetimini kapsamaktadır. 

Tüm Proje Yapımı: Hâlihazır Harita Yapımı, İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Çalışmaları, İmar Uygulaması, Parselasyon-İfraz-Tevhit İşlemleri, Mimari Avan Projesi ve Uygulama Projeleri.